ร่วมสบทบทุน

เมื่อ 13/03/2012

วัดสามัคยาราม
ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมหาเจดีย์  เนื่องจากขณะนี้วัดสามัคยาราม  มีโครงการก่อสร้างมหาเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๔ พรรษาซึ่งได้ดำเนินงานวางศิลาฤกษ์ และทำพิธีเทเสาเอกก่อสร้างฐานของมหาเจดีย์ไปแล้วประมาณ๒๐%  ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งต้องใช้งบประมาณ  ในการก่อสร้างจำนวน ๓๐ ล้านบาททางวัดจึงได้บอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านใด้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริจาคจตุปัจจัยคนละเล็กละน้อยเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จลุล่วงไป

ลักษณะของมหาเจดีย์

เป็นลักษณะ สูงจากพื้น ๙ เมตร กว้าง ๑๒ เมตรเป็นรูปทรงระฆังคว่ำ บนยอดมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ส่วนชั้นที่๒ และชั้นที่ ๓ บรรจุพระพุทธรูปสักสิทธิ์  ( พระหยกสีเขียว )หลวงพ่อหยกเขียวรวยทรัพย์   ชั้นล่างทำเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บสมบัติล้ำค่าและอัฎฐบริขาร ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง   เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดนครสวรรค์และทั่วไป เช่น
พระสีวลีไม้ตะเคียนทองพันปี เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์    หลวงพ่อพรหม  วัดช่องแค        หลวงปู่คล้าย   อดีตเจ้าอาวาส    วัดสามัคยาราม     เป็นต้น
นอกจากนี้รอบ  ๆ  มหาเจดีย์ยังจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของบรรดาสาธุชนผู้แสวงบุญทุก  ๆ  ท่าน   มีคูน้ำล้อมรอบมหาเจดีย์สามารถข้ามไปนมัสการกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุได้  โดยใช้สะพานแขวน เฉลิมพระเกียรติ และสะพานรอบ ๆ ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ
วัดสามัคยาราม     นอกจากจะมีสะพานแขวนเสาไม้ขนาดใหญ่ต้นเดียวตั้งตะง่านแล้ว   ยังมีหอพระไตรปิฎกซึ่งสร้างเป็นเสาขนาดใหญ่ต้นเดียว เรียกว่า หอไตรเสาต้นเดียว  สำหรับเก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา   และเปิดโอกาสให้คณะญาติโยม   ผู้มีความสนใจอยากจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าหาอ่านกัน
วัดสามัคยารามเป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุประมาณร้อยกว่าปีมีเจ้าอาวาสมาแล้วหลายสมัยเจ้าอาวาสแต่ระท่านได้พยายามพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา ทั้งในด้านการศึกษาทั้งในด้านการปฏิบัติธรรมของ   พระสงฆ์และประชาชน     ฉะนั้นหลวงพ่อ  พระครูนิภาธรรมสิริ  
( เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน )   ท่านได้มีแนวทางในการพัฒนาวัดให้สอดคล้องกับเจ้าอาวาสรุ่นก่อนๆ ที่ได้ปฏิบัติกันมาทุก   ๆ   ปี    จึงจัดให้มีการปฏิบัติธรรมของ  พระสงฆ์และประชาชน
การก่อสร้างมหาเจดีย์ครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้มองเห็นถึงความเจริญรุ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาและวัดจะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของบรรดาผู้แสวงบุญทั้งหลายในอนาคต จึงได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างมหาเจดีย์ขึ้นมา แต่เนื่องจากต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากทางวัดจึงได้เปิดรับบริจาคจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา    ใจบุญใจกุศลทั้งหลายเพื่อหาทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น   เหล็ก หิน ปูน  ทราย  รวมทั้งค่าแรงงาน สร้างมหาเจดีย์ร่วมกัน  ดังมีรายการต่อไปนี้

ปูนช้าง ถุงละ ๑๓๐            บาท
ทราย คิวละ ๓๐๐            บาท
ทราย คันรถละ ๓,๐๐๐          บาท
หิน คันรถบรรทุกละ ๔,๒๐๐         บาท
เหล็กเส้น   ๑  นิ้ว เส้นละ ๙๕๐             บาท
เหล็กเส้น ๖  หุน เส้นละ ๕๕๐            บาท
เหล็กเส้น ๒ หุน เส้นละ ๑๐๕             บาท
เหล็กเส้น ๓  หุน เส้นละ ๒๐๐             บาท


ผู้มีจิตศรัทธาติดต่อขอบริจาคโดยตรงได้ที่หลวงพ่อเจ้าอาวาส พระครูนิภาธรรมสิริโทร. ๐๘-๙๘๕๗-๕๑๕๗  หรือธนาณัติ  ปณ.ท่าตะโก   ในนาม    พระครูนิภาธรรมสิริ   วัดสามัคยาราม  ตำบลท่าตะโก    อำเภอท่าตะโก    จังหวัดนครสวรรค์     ๖๐๑๖๐
หรือบริจาคปัจจัยโอนเข้าบัญชี  ธนาคารออมสิน สาขา ท่าตะโก บัญชีออมทรัพย์  บัญชี สร้างมหาเจดีย์  เลขที่ บ/ช  ๐๕๑๙๖๐๖๘๙๕๗๑  และ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ท่าตะโก  บัญชี สร้างมหาเจดีย์ เลขที่ บ/ช ๑๖๑ - ๒ - ๓๕๕๕๕ - ๖

อานิสงส์การสร้างมหาเจดีย์... ( โดยย่อ )

การสร้างมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชา  ได้แก่ พระพุทธเจ้า  พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์    และพระเจ้าจักรพรรดิ     เป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด  เมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์     ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม  และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย   การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์จะมากหรือน้อยถ้าทำด้วยความเลื่อมใสก็ย่อมได้อานิสงส์มากมายดังตัวอย่างที่หยิบยกมาให้ท่านทั้งหลายอ่านเพื่อเป็นแบบอย่างดังต่อไปนี้
พระเถระรูปหนึ่งในชาติก่อนมีส่วนร่วมสร้างเจดีย์ เพียงท่านใส่ก้อนปูนขาวลงในช่องแผ่นอิฐ ซึ่งประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์อยู่ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใส อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์  และโลกมนุษย์ถึง   ๙๔  กัปป์พอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมณะโคดมท่านได้มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านคือ พระสุธาปิณฑิยเถระ
พระมหาโมคคัลลานะเถระกล่าวว่าท่านได้พบเทพบุตรตนหนึ่งมีวิมานสวยงามวิจิตรตระการตา   แวดล้อมด้วยนางฟ้าจำนวนมาก มาฟ้อนรำขับร้องให้เบิกบานใจ และเทพบุตรตนนี้มีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือเทพบุตรทั้งปวง  ท่านจึงถามเทพบุตรตนนั้นว่า เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้หรือท่านถึงมีอานุภาพมากมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้  เทพบุตรตนนั้นตอบว่า   แต่ก่อนเมื่อเป็นมนุษย์ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ออกบวชอยู่ ๗ พรรษา  เป็นสาวกของพระศาสดานามว่า สุเมธ
ต่อมาท่านได้ดับขันธปรินิพพานแล้ว พระบรมสารีริกธาตุของท่านบรรจุไว้ในรัตนเจดีย์ซึ่งห่อหุ้มด้วยข่ายทองคำ   ข้าพระเจ้าได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการะบูชาด้วยความเลื่อมใส กุศลจึงส่งผลให้ขึ้นสวรรค์   ด้วยบุญนี้เองทำให้ข้าพเจ้าได้มาเสวยสุขอยู่ในทิพย์วิมาน
ยังมีเรื่องที่  พระพุทธเจ้า  ทรงตรัสกับ พระเจ้าปัสเสนทิโกศลว่า  ผู้มีศรัทธาแรงกล้าสร้างเจดีย์แม้องค์เดียว ย่อมได้รับอานิสงส์มากจะไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติ    ถ้าเกิดเป็นมนุษย์จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง  จะมีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ      จากนั้นจะได้บันเทิงในสวรรค์
เสวยทิพย์สมบัติ ถึงแม้พระตถาคตก็เคยทำมาแล้วในอดีตชาติ

ทั้งนี้ทางวัดก็ต้องขออนุโมทนาบุญมายังท่านสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมกันบริจาคเป็นปัจจัยบ้าง เป็นวัสดุอุปกรณ์บ้าง จงมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก ทุกข์ โศกโรค ภัย และอุปสรรคนานาประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านทุกคน เทอญ 


ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

อยากจะทำบุญจังครับ
 
 
อยากจะทำบุญจังครับ [110.49.136.xxx] เมื่อ 3/06/2011 22:33
2
อ้างอิง

ป๊อบ

อยากจะให้พวกเราช่วยกัทำบุญนสร้างพระมหาเจดีย์กันเยอะ ๆ  เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ตัวเองและครอบครัว

 
ป๊อบ [118.172.189.xxx] เมื่อ 30/09/2011 23:06
3
อ้างอิง

กรครับ
mailcheeky กำลังมีการวางแผนจัดการวิ่งมินิธอนเพื่อหารายได้สร้างพระมหาเจดี์ต่อไป  heart  maildevilชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพท่าตะโก⇔$£¥enlightenedenlightenedenlightened
 
กรครับ [118.172.184.xxx] เมื่อ 9/12/2011 12:58
4
อ้างอิง

นเรศ ครับ
 เมื่อไรนะ smiley บอกข่าวด้วย ครับno จะไปร่วมบุญ
 
นเรศ ครับ [124.121.11.xxx] เมื่อ 15/12/2011 21:55
6
อ้างอิง

สายเดี่ยว
 วัดนี้เคยไปทำบุญมาเเล้ว ร่มรื่นมาก
 
สายเดี่ยว [124.121.34.xxx] เมื่อ 8/05/2012 22:49
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :